Algemene Voorwaarden Van Brussel Services BV

gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland en geldend per 23 juli 2012.

 

Artikel 1. Definities


In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:
VBS: Van Brussel Services BV te Vriezenveen, ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nummer 55 31 62 63.


Wederpartij: de partij die met VBS een Overeenkomst aangaat tot het leveren van Diensten.


Diensten: alle diensten en werkzaamheden verricht door of ten behoeve van VBS op het gebied van technische dienstverlening in de industriële automatisering en machinebouw in de breedste zin van het woord (keuringen, onderhoud, revisie, uitbreidingen en storingen).
Overeenkomst: een Overeenkomst tussen Wederpartij en VBS tot het leveren van Diensten.

 

Artikel 2. Algemeen

 

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en Diensten aan/door Wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ten behoeve van VBS ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Deze voorwaarden zijn op voorhand aan wederpartij voorgelegd en akkoord bevonden, en eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. VBS is gerechtigd haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden aan Wederpartij gestuurd en worden geacht te zijn aanvaard tenzij Wederpartij hiertegen binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar maakt.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Wederpartij worden uitdrukkelijk niet aanvaard.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden, of afwijkende bepalingen worden overeengekomen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. VBS en Wederpartij zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van partijen gestalte wordt gegeven.
 6. Alle offertes en aanbiedingen van VBS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

 

Artikel 3. Uitvoering Overeenkomst

 

 1. VBS zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen als bekwaam vakgenoot en naar de algemeen aanvaarde stand van de techniek en wetenschap uitvoeren.
 2. De Overeenkomst wordt omschreven in een offerte, aanbieding of nadere Overeenkomst. VBS gaat een inspanningsverplichting aan voor de omschreven Overeenkomst en geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. VBS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit voor een goede uitvoering van de Overeenkomst naar oordeel van VBS noodzakelijk is. VBS stelt Wederpartij hiervan op hoogte.
 4. De uitslag van een door VBS verrichte keuring geldt voor de bedrijfs-/productiesituatie ten tijde van het onderzoek en is gebaseerd op de door of namens Wederpartij verstrekte materialen, specificaties of andere informatie. Er mag geen andere of ruimere betekenis aan worden toegekend.
 5. VBS voert de Overeenkomst zoveel mogelijk uit binnen de afgesproken termijn, welke nimmer een fatale termijn is. Indien overschrijding dreigt, zullen VBS en Wederpartij zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden en een nieuwe termijn afspreken.
 6. Wijzigingen of uitbreidingen in/van de Diensten worden door VBS op basis van uurtarief uitgevoerd en kunnen een latere oplevertijd tot gevolg hebben.

 

Artikel 4. Gegevens en verplichtingen Wederpartij

 1. Wederpartij is gehouden alle informatie, documenten en gegevens die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan VBS te verstrekken dan wel bij haar op te vragen.
 2. Wederpartij is gehouden zorg te dragen voor de terbeschikkingstelling van vakbekwame medewerkers van zijn eigen organisatie die bij de werkzaamheden van VBS betrokken (zullen) zijn.
 3. Wederpartij verleent VBS alle benodigde toegang tot zijn gebouwen, terreinen en andere plaatsen. Wederpartij zal VBS in kennis stellen van de daar geldende veiligheidsvoorschriften.
 4. Indien Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk vakbekwaam personeel, benodigde gegevens, bescheiden en/of faciliteiten ter beschikking stelt en daardoor extra kosten en/of meerwerk ontstaan voor VBS, dan komen deze onverkort voor rekening van Wederpartij.

 

Artikel 5. Honorarium

  1. Alle bedragen luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere overheidsheffingen.
  2. Partijen spreken bij het aangaan van de Overeenkomst afhankelijk van de Dienst ofwel een vast honorarium af ofwel een honorarium op basis van bestede uren. Tenzij anders wordt overeengekomen zijn bij het honorarium inbegrepen de administratiekosten, reisuren, wachttijd, reis- en verblijfskosten en andere kosten.
  3. VBS is gerechtigd de betaling van een voorschot of een tussentijdse declaratie te verlangen, indien en voor zover dit bij of voor het aangaan van de Overeenkomst is overeengekomen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
  4. Het honorarium op basis van bestede uren wordt berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief op basis van de administratie van VBS, behoudens de mogelijkheid van tegenbewijs. De Diensten worden per kalendermaand achteraf aan de Wederpartij in rekening gebracht. VBS is gerechtigd om haar uurtarieven te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene omstandigheden, extra werkzaamheden of stijging van de kosten die door VBS gemaakt moeten worden.
  5. Geplande Diensten kunnen tot uiterlijk twee weken voor aanvang kosteloos naar een andere datum worden verzet. Bij het verzetten van een datum kunnen door VBS, ongeacht de gehanteerde termijn, altijd de kosten aan Wederpartij worden doorbelast indien en voor zover deze door derden aan VBS reeds in rekening zijn gebracht dan wel door VBS in redelijkheid niet zijn te voorkomen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot (in)huur of aanschaf van materialen, hulppersonen, werkruimte).
  6. Bij het verzetten binnen een kortere termijn dan genoemd in lid 5 zullen bovendien de voor VBS ontstane overige kosten (onder meer maar niet beperkt tot: voorbereidingskosten, gereserveerde tijd) volledig aan Wederpartij in rekening worden gebracht.
  7. Het in lid 5/6 bedoelde verzetten van een datum brengt niet met zich mee dat de Overeenkomst (gedeeltelijk) wordt geannuleerd of beëindigd. Beëindiging kan slechts plaatsvinden op de in artikel 12 omschreven gronden.

 

Artikel 6. Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 16 dagen na factuurdatum op een door VBS aan te geven wijze. Bij overschrijding van deze termijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling, en is een rentevergoeding ter hoogte van de wettelijke handelsrente verschuldigd.
  2. Indien VBS invorderingsmaatregelen treft tegen Wederpartij die in verzuim is, komen de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal het door de incassopraktijk aan VBS berekende tarief, doch tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250.
  3. VBS is tevens gerechtigd bij niet voldoening binnen de gestelde termijn haar werkzaamheden te staken. In dat geval is VBS niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
  4. Indien Wederpartij de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, dient hij dat binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij VBS kenbaar te maken en is hij niettemin gehouden tot tijdige betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
  5. Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VBS verschuldigde.

 

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. VBS behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op hetgeen door haar in het kader van de Diensten is vervaardigd en/of aan Wederpartij is verstrekt, waaronder modellen, technieken, instrumenten, software, adviezen, rapporten en onderzoeksresultaten.
 2. Wederpartij behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op documenten en al hetgeen hij aan VBS ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Resultaten van de door VBS verrichtte Diensten mogen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, enkel na schriftelijke toestemming van VBS en nadat volledige betaling door VBS is ontvangen, in het kader van de gebruikelijke uitoefening van de onderneming binnen het bedrijf van Wederpartij worden openbaargemaakt of verveelvoudigd.
 4. Het is VBS toegestaan de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie op haar website en ter promotie van de diensten van VBS.

 

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan zij het vertrouwelijke karakter behoren te beseffen, die hen bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak partijen gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, is deze partij niet gehouden aan zijn/haar geheimhoudingsplicht jegens de andere partij.
 3. In uitzondering op het bovenstaande is het VBS toegestaan de uit de Overeenkomst verkregen gegevens op te slaan in een geanonimiseerd gegevensbestand en aan te wenden voor statistische, onderzoeks- of vergelijkbare doeleinden.
 4. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 9. Bezwaren en aansprakelijkheid

 1. Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na het verrichten van de werkzaamheden te onderzoeken of VBS de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Bezwaren dienen, middels schriftelijke opgave welke zodanig is gespecificeerd dat VBS op grond daarvan adequaat kan handelen, plaats te vinden binnen 14 dagen na de afronding van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan de nakoming van de Overeenkomst tussen partijen als deugdelijk geldt.
 2. VBS is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is of het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, alsdan heeft de Wederpartij recht op restitutie of creditering van het gedeelte van de betaling of factuur naar rato hiervan.
 3. VBS is niet aansprakelijk voor verrichte werkzaamheden indien Wederpartij de op grond van de NEN vereiste schriftelijke verklaring c.q. aanwijzing niet of niet tijdig heeft verstrekt of ondertekend, dan wel deze later mondeling heeft gewijzigd. Wederpartij kan zich niet beroepen op overschrijding van de NEN richtlijnen indien bedoelde aanwijzing niet schriftelijk conform de in de NEN genoemde vereisten heeft plaatsgevonden.
 4. VBS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat VBS is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, of onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de machine of gebruik in strijd met hetgeen in de keuringsrapportage daaromtrent wordt omschreven, dan wel indien in voorafgaande jaren sprake is van minder dan het voorgeschreven aantal keuringen.
 5. Iedere aansprakelijkheid van VBS is met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ook gezien de overeengekomen prijs, beperkt tot directe vermogensschade van Wederpartij (zijnde de redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten ook hebben geleid tot beperking van deze directe schade) en in ieder geval beperkt tot maximaal de hoogte van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekering.
 6. VBS is niet aansprakelijk voor enigerlei (in)directe schade en/of gevolgschade van Wederpartij en/of derden, waaronder begrepen opdrachtgevers/klanten van Wederpartij. Hieronder wordt onder meer doch niet alleen verstaan: gederfde winst, aansprakelijkheid van Wederpartij onder de op deze van toepassing zijnde specifieke wetgeving, gemiste besparingen, verloren gegane gegevens en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VBS.
 8. Iedere mogelijke aanspraak van de Wederpartij jegens VBS vervalt indien Wederpartij deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij VBS binnen één jaar nadat de Diensten zijn verricht.

 

Artikel 10. Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart VBS tegen alle aanspraken van derden (waaronder begrepen opdrachtgevers/klanten van Wederpartij), redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de in het kader van de Overeenkomst verrichte Diensten.
 2. Wederpartij is gehouden om VBS zowel in als buiten rechte bij te staan indien VBS wordt aangesproken door een derde en onverwijld al hetgeen te doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden, bij gebreke waarvan VBS zonder ingebrekestelling gerechtigd is zelf daartoe over te gaan. Alle hiermee samenhangende kosten en schaden komen onverkort voor rekening en risico van Wederpartij.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Wederpartij en VBS zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop een partij geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals maar niet beperkt tot storingen in de elektriciteitsvoorziening, communicatie- en/of softwaresystemen, ziekte, tekortkomingen van derden en wijzigingen van wet- of regelgeving en overheidsbesluiten.
 3. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst per direct door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien VBS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 12. Einde of opschorting van de Overeenkomst

1 Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming de werkzaamheden staken, wijzigen of opschorten. Wederpartij dient het tot dan toe – al dan niet reeds gefactureerde – verschuldigde honorarium en de reeds gemaakte kosten van VBS volledig te betalen.
2 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd dan wel voor de duur als daarin beschreven en wordt in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra VBS haar diensten heeft voltooid. Indien de Overeenkomst is geëindigd op grond van artikel 4 lid 1, en Wederpartij wenst dat de werkzaamheden door VBS alsnog worden hervat, is VBS gerechtigd eventuele extra ontstane kosten bij wijze van voorschotbetaling van Wederpartij te verlangen alvorens tot hervatting over te gaan.
3 Een Overeenkomst kan door beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden opgezegd en/of ontbonden, indien:

 1. één der partijen vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surséance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement of een betalingsonmacht geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren,
 2. één der partijen toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de Overeenkomst, en na daartoe door de andere partij in gebreke te zijn gesteld een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat,

c. de jaarlijkse verhoging van het tarief van VBS meer dan 10% beloopt.
4 VBS kan de Overeenkomst opzeggen per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, mits de tot op dat moment ontstane kosten waaronder het honorarium, door de wederpartij volledig zijn betaald.
5 VBS is bevoegd zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, met behoud van het recht voor VBS op het vorderen van schadevergoeding de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, indien:

 1. Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt of onjuiste gegevens heeft verstrekt of de gevraagde zekerheid niet verstrekt;
 2. na het sluiten van de Overeenkomst blijkt van omstandigheden welke goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet (correct) zal nakomen;

c. door vertraging bij Wederpartij niet langer van VBS kan worden verlangd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
6 VBS is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan.
7 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VBS onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Iedere levering door VBS geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan tot Wederpartij heeft voldaan aan alle verplichtingen jegens VBS, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Door VBS geleverde producten die krachtens het eerste lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits Wederpartij haar verplichtingen jegens VBS stipt nakomt.
 3. Wederpartij is niet bevoegd de producten te verpanden aan derden of op enigerlei wijze te vervreemden of bezwaren.
 4. Wederpartij zal de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten zorgvuldig behandelen en te allen tijde verzekeren en verzekerd houden voor brand, waterschade en diefstal en alle gebruikelijk te verzekeren schaden, en de polis op eerste verzoek aan VBS ter inzage geven.
 5. Indien Wederpartij de verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is VBS gerechtigd de afgeleverde producten bij Wederpartij of bij derden die de producten voor hem houden, weg te (doen) halen. Wederpartij machtigt VBS de plaats te betreden waar deze producten zich bevinden c.q. is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag van het op dat moment aan VBS verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250 per dag.
 6. Indien derden enig recht op de producten willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht VBS omgaand daarvan op de hoogte te stellen.
 7. Indien er gevaar voor verwarring zou kunnen ontstaan van wie de producten afkomstig zijn, is Wederpartij gehouden de onder het eigendomsrecht vallende producten direct bij ontvangst te merken als eigendom van VBS.
 8. Wederpartij verleent VBS een pandrecht op alle producten die in het kader van de nakoming van de overeenkomst door VBS in de macht van Wederpartij worden gebracht, alle aanspraken van Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en de vorderingen die Wederpartij verkrijgt jegens zijn koper bij het doorverkopen van de producten, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen Wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan VBS verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden mede begrepen.
 9. Het door VBS terugnemen van haar producten op grond van dit artikel laat haar recht op schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 14. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Wederpartij jegens VBS één jaar, tenzij expliciet een andere termijn in de offerte, overeenkomst en/of deze voorwaarden is vastgelegd.

Artikel 15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Wederpartij en VBS.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan een door VBS aan te wijzen rechtbank.

Van Brussel Services

 • Creatieve meedenkers
 • Kwaliteitsbewust
 • Oplossingsgericht
 • Klantevredenheid op één
“Uw wens is ons
werk en doel!”
Onze projecten